ประวัติชุมนุมชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ประวัติความเป็นมา

          ชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของนักเรียนกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยงานอาจารย์บรรณารักษ์ในการดำเนินการกิจกรรม และการบริหารงานต่างๆ เกี่ยวกับงานห้องสมุด  โดยการรวมตัวของนักเรียนนั้นได้กำเนิดขึ้นเมื่อราว ปีพุทธศักราช 2537  ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกับครูบรรณารักษ์มาโดยตลอด และได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จนกระทั่งพัฒนามาเป็น ชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนวัดสุทธิวรารามในปีพุทธศักราช 2542ปัจจุบัน

          ชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนวัดสุทธิวราราม  ตั้งอยู่ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9  ชั้น 3   โดยใช้พื้นที่ของห้องสมุดเป็นพื้นที่ดำเนินงานชุมนุมฯ ได้มีครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนเป็นครูที่ปรึกษาประจำชุมนุม จำนวน 4 คน ได้แก่ นางธมลวรรณ  หลิมวงศ์    นางสาวนิภาพร  ภาคภูมิ , นางศิรินภา  ศิริราช  และ  นายสุวิทย์  รักษ์ทอง  ตลอดระยะเวลาที่ชุมนุมฯ ได้ดำเนินงานมา ชุมนุมห้องสมุดได้ดำเนินงานด้านการบริหารงานของห้องสมุดในด้านต่างๆ อาทิ งานให้บริการของห้องสมุด และงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

          ชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจัดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งภายในโรงเรียน และต่างโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอภาพลักษณ์ให้แก่โรงเรียน โดยผลงานที่โดดเด่นของชุมนุม ได้แก่ กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด จนกระทั่งในสมัย นายรัฐพล  ศรีบูรณะพิทักษ์ (2552-2553) ได้ริเริ่มการทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดขึ้น ซึ่งหลังจากการดำเนินโครงการชุมนุมได้สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนและเป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น   อีกทั้งชุมนุมยังได้มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชุมนุมให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดผลดีต่อตนเอง  ชุมนุม โรงเรียน และสังคม


วัตถุประสงค์ของชุมนุม
1.
ส่งเสริมความสามัคคี  ภาพลักษณ์  ประสานความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี สงเคราะห์ช่วยเหลือระหว่างเพื่อนสมาชิก และรุ่นพี่-รุ่นน้อง
2.
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมนุม  โรงเรียน  สังคม และการประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.
สนับสนุนและให้ความร่วมมือระหว่างชุมนุมต่างๆ ภายในโรงเรียน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และบุคลากรโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
4.
สนับสนุนและช่วยเหลืออาจารย์ในการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับงานห้องสมุดของโรงเรียน
5.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเพื่อนสมาชิก และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป


ตราสัญลักษณ์ชุมนุม


ความหมายของตราสัญลักษณ์
ดอกบัว                          เป็นดอกไม้เปรียบกับความบริสุทธิ์  สะอาด  หมายความว่า  คณะกรรมการ
ชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติงาน ด้วยความบริสุทธิ์  จริงใจ             และจากตราสัญลักษณ์ คือ ดอกบัวกำลังเจริญงอกงาม
                                    อันหมายถึง การปฏิบัติงานที่นำไปสู่ความเจริญทั้งความรู้  ความคิด
อักษรย่อชุมนุม               จากตราสัญลักษณ์ที่ให้อักษรย่อชุมนุมอยู่ตรงกลางอันหมายถึง ชุมนุม
                                    เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจ และมิตรภาพ ระหว่างเพื่อน  พี่   น้อง  และครู   


ปณิธานชุมนุม
            ทำงานเป็น  เน้นมิตรภาพ  คิดสร้างสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนา      


รายนามประธานชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
1.
นายบุญส่ง
สุภานนทกิจ
พ.ศ. 2542 – 2546
2.
นายจิรวัฒน์
อุปเทศวิเทศ
พ.ศ. 2547
3.
นายณรงค์
รุจิสมนาภา
พ.ศ. 2548
4.
นายภาสกร
รุจิรอานนท์
พ.ศ. 2549
5.
นายณัฐวุฒิ
เหล่ามณีนพรัตน์
พ.ศ. 2550 – 2551
6.
นายรัฐพล
ศรีบูรณะพิทักษ์
พ.ศ. 2552 – 2553
7.
นายศุภวิชญ์
พูลทะจิตร์
พ.ศ. 2554 – 2555
8.
นายกิตติพันธ์
อ่ำชัยภูมิ
พ.ศ. 2556